Դեպի վեր

Նոտարական թարգմանչի որակավորման ստուգումների համար դիմումներ ներկայացնելու ժամկետը երկարաձգվել է

07/08/2015 Տառատեսակի
չափսը
A A A

Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի՝ չեխերեն, հոլանդերեն, սերբերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, հունգարերեն, ռումիներեն, չինարեն և ճապոներեն լեզուներից որակավորման արտահերթ ստուգումների համար դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2015 թվականի օգոստոսի 14-ը ժամը 17.00-ն՝ հիմք ընդունելով նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 7-ի նիստում ընդունված որոշումը, որը պայմանավորված է վերը նշված լեզուներից որակավորված թարգմանիչների բացակայությամբ պայմանավորված խնդիրների հրատապ լուծման անհրաժեշտությամբ և համապատասխան դիմորդների բացակայությամբ:

Որակավորման ստուգման համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության այն բոլոր գործունակ անձինք, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն և օտար լեզվին տիրապետելու մասին վկայական:

Դիմողը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն (հասցե՝ ք. Երևան, Հալաբյան 41ա, 11-րդ հարկ) պետք է ներկայացնի՝

1)դիմում, որտեղ պետք է նշվեն՝

ա) դիմողի անունը, ազգանունը և հայրանունը (անձը հաստատող փաստաթղթում դրա առկայության դեպքում).

բ) այն լեզուն (լեզուները), որով (որոնցով) դիմողն իրականացնելու է թարգմանությունը.

գ) դիմողի բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսի համարը կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեն (դրանց առկայության դեպքում).

դ) դիմողի գործունեության վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսի համարը կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեն (դրանց առկայության դեպքում).

2) 2 գունավոր լուսանկար՝ 4x6 չափսի.

3)անձնագիր և անձնագրի պատճեն.

4) բարձրագույն կրթության և համապատասխան լեզվին տիրապետելու մասին վկայականների (դիպլոմների) պատճենները.

5) պետական տուրքի վճարման անդորրագիր` 20000 ՀՀ դրամի չափով՝ մուծված ՀՀ ֆինանսների նախարարության կենտրոնական գանձապետարանի 900005163630 հաշվին.

6) փորձագիտական աշխատանքի ստուգման դիմաց վճարման անդորրագիր՝ 21000 ՀՀ դրամի չափով՝ մուծված ՀՀ ֆինանսների նախարարության գանձապետական բաժանմունքում՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության համար բացված 900013194056 արտաբյուջետային հաշվին:

Համապատասխան լեզվին տիրապետելու մասին վկայականների (դիպլոմներ) պատճենները ներառում են՝

ա) պետական հավատարմագրված հաստատությունից ձեռք բերված

համապատասխան լեզվին տիրապետելու մասին տեղեկանքներ կամ վկայականներ,

բ) համապատասխան լեզվի դասընթացները ավարտելու մասին վկայականներ,

գ) տվյալ օտար լեզվով բարձրագույն կամ միջնակարգ կրթության մասին վկայական (դիպլոմ),

դ) լեզվի իմացությունը հաստատելու իրավասություն ունեցող կրթական հաստատության կամ կազմակերպության կողմից տրամադրված ցանկացած փաստաթուղթ

Որակավորման ստուգումը կանցկացվի 2015 թվականի օգոստոսի 24-ին ժամը 10.00-ին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում (հասցե՝ ք. Երևան, Հալաբյան 41ա, 11-րդ հարկ)՝ հիմք ընդունելով նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 7-ի նիստում ընդունված որոշումը: Որակավորման ստուգման հետ կապված հարցերը կարգավորված են «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մարտի 2-ի «Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչին որակավորման վկայական տալու կարգը հաստատելու մասին» N 193 որոշմամբ:

Որակավորման ստուգման համար դիմողներին տրվելու են հայերենով և իրենց կողմից ընտրված օտար լեզվով տեքստեր՝ ընտրված հանձնաժողովի կողմից, որոնք ենթակա չեն նախօրոք հրապարակման: Ստուգման ընթացքում դիմողն իրավունք ունի օգտվելու բառարաններից և համակարգչային տեխնիկայից: Արգելվում է օգտագործել ցանկացած տեսակի հեռահաղորդակցության միջոցներ:

Ստուգումների արդյունքները գնահատվում են 20 միավորի համակարգով, 17 և բարձր միավորի դեպքում աշխատանքը համարվում է դրական:

Որակավորման ստուգման հետ կապված տեղեկատվությունը ուղարկվելու է դիմորդներին՝ իրենց ներկայացված էլեկտրոնային փոստի հասցեներով, ինչպես նաև հրապարակվելու է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքէջում: Հեռախոսազանգով, փոստային առաքմամբ, ֆաքսի միջոցով կամ վերը չնշված որևէ այլ միջոցով ծանուցումներ նախատեսված չեն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման հանձնաժողովի քարտուղարին (010)319 117 հեռախոսահամարով:

Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն