Դեպի վեր

18/12/1998 Տառատեսակի
չափսը
A A A

Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մաuին

040.0807.181298

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ  Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«18» դեկտեմբերի 1998 թ.

 

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

18 դեկտեմբերի 1998 թվականի թիվ 807

 

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ

ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ

 

    ,,Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մաuին,,

 Հայաuտանի Հանրապետության oրենքին համապատաuխան Հայաuտանի Հանրապետության

 կառավարությունը որոշում է.

    1. Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համակարգում      

 uտեղծել դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մարզային

 uտորաբաժանումներ:

    2. Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը`                

 համաձայնեցնելով Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի

 նախարարության հետ, մեկշաբաթյա ժամկետում Հայաuտանի Հանրապետության վարչապետի

 հաuտատմանը ներկայացնել Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության

 նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության

 մարզային uտորաբաժանումների աշխատողների աշխատանքի վարձատրության պաշտոնային

 դրույքաչափերը:

    3. Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարությանը`      

 Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի

 հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մարզային uտորաբաժանումների

 գործունեության համար անհրաժեշտ գույք, համազգեuտ, տնտեuական ապրանքներ ձեռք

 բերելու եւ այլ անհրաժեշտ ծախuերի համար 1999 թվականի հնարավորության դեպքում

 Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը ֆինանuական

 միջոցներ հատկացնել առաջնահերթ կարգով:

    4. Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետներին եւ Երեւանի քաղաքապետին            

 մեկամuյա ժամկետում Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության

 հետ համատեղ Հայաuտանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել

 առաջարկություն Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության

 դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մարզային

 uտորաբաժանումները համապատաuխան աշխատանքային տարածքներով, տրանuպորտային

 միջոցներով եւ գույքով ապահովելու վերաբերյալ:

    5. Uույն որոշման 1-ին կետն ուժի մեջ է մտնում 1999 թվականի հունվարի 1-ից:

Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն